ประวัติพระสงฆ์

     
ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ สเตเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา
เกิด 24 กุมภาพันธ์ 1960
สถานที่เกิด วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน
การศึกษา

ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม

   
บวชพระสงฆ์ 8 พฤษภาคม 1987 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดย พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
การอบรมต่อเนื่อง

- MA. in Thai History without Thesis จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- 2005 : เข้าโครงการ Sabbatical Program 3 เดือน ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน

งานอภิบาล - 1987-89 : ปลัดวัดอัครเทวดามีคาแอลบ้านหนองซ่งแย้
- 1989-92 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง และวัดนักบุญเปาโลกลับใจบ้านนาดูน
- 1992-95 : เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ และวัดนักบุญอันตนหนองแก
- 1995-2004 : ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด มหาสารคาม และพยัคฆภูมิพิสัย ดูแลคริสตชนในพื้นที่
-2004-2013 : เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ และผู้จัดการโรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
-2013-ปัจจุบัน -เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พยัคฆภูมิพิสัย
  -โรงเรียนพระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย
  -วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ดสุรินทร์ - โรงเรียน พระกุมารสุรินทร์
ที่อยู่ปัจจุบัน สำนักมิสซังคาทอลิก 498 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลฯ